ما اهل دردیم و تحمل یادمان هست

در استجابت ها توسل یادمان هست

راه میانبر تا خدا یعنی شهادت

ما راهیان نور ، آن پل یادمان هست

باید دم از یکتاپرستان گرم کردن

قبل از هوالله احد، قل یادمان هست

سرمایه ی سر ، مایه ی این سرفرازیست

زیبا ترین نوع تبادل یادمان هست

باحس ایمان، بین میدان ، بازی جان

تنها نه آن بازیگران ، رل یادمان هست

گل کاشتند و خار برچیدند و رفتند

مانند بلبل خاطر گل یادمان هست

نقش سه رنگ پرچم این خطه عمریست

جای دورنگان چپاول یادمان هست

با اینکه حالا گاه سبز و گه سپید است

سرخی جنگل های آمل یادمان هست

اهل نفاق و فتنه دیگر یادشان هست

هیچند ، تا فرمانده کل یادمان هست
موضوع :
اشعار ,